บริการคลอดแบบเหมาจ่าย
ฟอกฟันขาว
 
 
 
 

  ร่างงบการเงินการประกอบการประชุมผู้ถืหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2562  

  ร่วมงานกับเรา   

  การรับรองมาตรฐาน ISO 15189  
    โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ที่ได้ผ่าน
    การรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 
    รายละเอียดเพิ่มเติม 
  รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ 
    บริการตรวจสุขภาพกลุ่ม นอกสถานที่  ด้วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน
    ทางการแพทย์  มั่นใจคุณภาพได้   ตั้งแต่การถ่ายภาพจากเจ้าหน้าที่รังสีวิทยา 
    และการแปรผลฟิล์มโดยรังสีแพทย์ ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
   ศูนย์สุขภาพดี 
    ศูนย์เฉพาะทางให้บริการตรวจสุขภาพครบวงจร โดยอายุรแพทย์
     มีโปรแกรมให้เลือกตรวจเพื่อให้เหมาะสมเฉพาะกับบุคคล
     รายละเอียดเพิ่มเติม  
  แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
 

         

 

 

 

               รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่                     ตามมาตรฐานทางการแพทย์

 

แผนที่
                                            
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856

สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th

Accessed by:
Visitors