การบริการพิเศษ ณ. โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
การบริการพิเศษ : เพื่อความอบอุ่นใจ สบายใจแก่ท่าน ทางโรงพยาบาล จึงจัดบริการพิเศษต่อไปนี้ให้แก่ท่านได้ตามต้องการทุกเวลา
........ พยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
........ แพทย์ประจำของโรงพยาบาล
........ การเจาะจงแพทย์
........ แพทย์พิเศษ
................กรณีที่ท่านมีแพทย์ประจำ และประสงค์จะให้มารับผิดชอบดูแลท่าน ณ.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เพียงแต่ขอใหท่านกรุณาแจ้งความประสงค์ต่อพยาบาลประจำหอผู้ป่วย ซึ่งจะรับเป็นผู้ประสานระหว่างท่านกับแพทย์ และท่านยังได้รับบริการอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ป่วยของโรงพยาบาล
........ แพทย์ประจำของโรงพยาบาล
.................ในกรณีแพทย์ประจำของโรงพยาบาลพิจารณาเห็นว่าอาการป่วยของท่านจำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคมาตรวจ ให้คำปรึกษาแนะนำ และหรือร่วมให้การรักษากับแพทย์ของโรงพยาบาล ทางโรงพยาบาลต้องแจ้งให้ท่านทราบก่อน และต้องได้รับคำยินยอมเห็นชอบจากท่าน

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856