วันนี้ - 31 ธันวาคม 2560
 

บริการคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณภาพที่คุ้มค่า
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เข้าใจถึงปัญหาที่เกิด ขึ้นในสังคมของเรา และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่มีต่อแผนกสูตินรีเวช จึงได้ออกโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย ซึ่งก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการคลอด และยังช่วยให้สามารถตระเตรียมประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าได้

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8126, 8128

 

คลอดปกติ บริการคลอดราคาเหมาจ่าย กรณีไม่มีอาการแทรกซ้อนระยะเวลาพักฟื้น 2 คืน

ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์ ในกรณีที่มีการฉีดยาชาเข้าทาง ไขสันหลัง
ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว Standard พัก 2 คืน พร้อมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
ค่าห้องทารกแรกเกิด 2 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
 ค่าห้องคลอด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่าง การคลอด รวมทั้งค่าเครื่องตรวจสุขภาพของ ทารกในครรภ์

       ในระหว่างการคลอด

ตรวจหาความบกพร่องทางสมอง (PKU, TSH)

การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด(OAE)

ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
บริการจัดทำสูติบัตร
ภาพถ่ายของทารก
ชุดของขวัญสำหรับทารก
อบรมคุณแม่คุณภาพการเตรียมตัวเพื่อการคลอด
อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา
นอนโรงพยาบาล ฟรีค่าห้องเตียงเดี่ยวมาตรฐานและเตียงเดี่ยวสตูดิโอ 1 วันแรก จนถึงอายุ 5 ปี
รับบัตร Medisave ฟรี
......     ......................................28,500.- บาท
 

 

ผ่าตัดคลอด บริการคลอดราคาเหมาจ่ายกรณีไม่มีอาการแทรกซ้อนระยะเวลาพักฟื้น 3 คืน

ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์
ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว Standard 3 คืน พร้อมค่าอาหาร พร้อมค่าบริกาพยาบาล
ค่าห้องทารกแรกเกิด 3 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการให้ยาชา ทางไขสันหลัง
ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่าง การผ่าตัดคลอด
ตรวจหาความบกพร่องทางสมอง (PKU, TSH)

การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด(OAE)

ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
บริการจัดทำสูติบัตร
ภาพถ่ายของทารก
ชุดของขวัญสำหรับทารก
อบรมคุณแม่คุณภาพการเตรียมตัวเพื่อการคลอด
อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา
ค่าจองเลือด จำนวน 1 U แต่ไม่รวมค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ใช้ระหว่างผ่าตัด
นอนโรงพยาบาล ฟรีค่าห้องเตียงเดี่ยวมาตรฐานและเตียงเดี่ยวสตูดิโอ 1 วันแรก จนถึงอายุ 5 ปี
รับบัตร Medisave ฟรี
......     ...........44,000.- บาท
..               46,200.- บาท * กรณีมีความจำเป็นต้องใช้สูตินารีแพทย์ผู้ช่วย *

อัตราค่าคลอดแบบเหมาจ่าย

        เป็นกรณีการกำหนดราคาสำหรับการคลอดบุตรปกติและการผ่าตัดคลอดบุตรปกติ ซึ่งมารดาและ

        บุตรไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ โดยจะไม่รวมถึงรายการดังต่อไปนี้

        1.)     กรณีที่มารดาพักรักษาพยาบาลเกินวัน เวลาที่กำหนดในโปรแกรมโรงพยาบาล จะคิดค่าใช้จ่าย
                 ส่วนที่เกินตามจริงในอัตราปกติ

        2.)     ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนกับมารดาทั้งในกรณีที่คลอดบุตรเองหรือผ่าตัดคลอด โรงพยาบาล

                 มงกุฎวัฒนะขอคิดค่าใช้จ่าย ในส่วนที่เกินตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยยินดีให้ส่วนลด

                 ค่ายา 20% ยกเว้นค่าแพทย์

        3.)     ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนกับบุตร โรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายในโปรแกรมส่วนของบุตร
                สำหรับการคลอดปกติ 4,000 บาท และในโปรแกรมผ่าคลอด จำนวน 5,000 บาท และคิดค่า
                ใช้จ่ายสำหรับบุตรตามความเป็นจริง ในอัตราปกติ โรงพยาบาลยินดีให้ส่วลดค่ายา 20
%
                ยกเว้นค่าแพทย์ ได้แก่ การตั้งครรภ์แฝดทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน
สำหรับการคลอด
                ก่อนกำหนด
หรือทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ หรือความผิดปกติอื่น ๆ ของทารก ซึ่งจำเป็น
                ต้องเข้าดูแลในหน่วยบริการทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโรงพยาบาลประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
                60.000 บาท

        4.)     การผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายเป็นการใช้ยาชาทางไขสันหลังเท่านั้น หากไม่สามารถใช้ยาชา
            
    ทางไขสันหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนใช้การดมยาสลบ ไม่สามารถใช้โปรแกรมเหมาคลอด

        5.)     การคลอดแบบเหมาจ่าย ในกรณีที่คลอดเองตามปกติ หมายถึงการคลอดที่เจ็บครรภ์มาเองตาม

                 ธรรมชาติ ไม่รวมถึงการเร่งคลอด ค่าใช้จ่ายในส่วนการเร่งคลอด โรงพยาบาล

                 จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริงในอัตราปกติโดยยินดีให้ส่วนลดค่ายา20% ยกเว้นค่าแพทย์

        6.)     ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่ง ค่าอาหารญาติ

                 ไม่รวมในโปรแกรม

        7.)     โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการโปรโมชั่นอื่น ๆ ส่วนลดสำหรับบริษัท

                 คู่สัญญา บริษัทประกันและส่วนลดอื่น ๆ ได้

        8.)     ราคาเหมาจ่ายนี้อาจเปลี่ยนโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        9.)     ห้องพักในโปรแกรมจัดเป็นห้องเดี่ยว Standard หากท่านมีความประสงค์ที่จะเลือกประเภทห้อง
                 ที่ใหญ่ขึ้น โดยสามารถสอบถามอัตราส่วนต่างของห้องที่ท่านต้องการได้ที่แผนกสูติกรรม

 

ในการให้บริการคลอดในราคาเหมาจ่ายนี้จะจัดให้พักฟื้นในห้องเดี่ยว Standard แต่หากมีความประสงค์ ที่จะเลือกห้องที่ใหญ่ขึ้น เพื่อความสะดวกสบายโรงพยาบาลฯยินดีให้บริการ โดยสามารถสอบถามอัตราส่วนต่างๆของแต่ละประเภทห้องคลอดตลอดจนค่าพยาบาลและค่าอาหาร โดยสามารถสอบถามอัตราส่วนต่างของห้องที่ท่านต้องการได้ที่ แผนก สูติ-นรีเวชกรรม
      อัตราค่าบริการโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่ายอาจเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกรายการ โดยที่โรงพยาบาลมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


หน้าหลัก l บริการ l Package ราคาประหยัด l ตรวจสุขภาพ l คลินิกแพทย์เฉพาะทาง l แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน l แผนกต่างๆโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th