เริ่ม 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
 

บริการคลอดแบบเหมาจ่าย เพื่อคุณภาพที่คุ้มค่า
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เข้าใจถึงปัญหาที่เกิด ขึ้นในสังคมของเรา และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่มีต่อแผนกสูตินรีเวช จึงได้ออกโปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย ซึ่งก็จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการคลอด และยังช่วยให้สามารถตระเตรียมประมาณการค่าใช้จ่ายไว้ล่วงหน้าได้

สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวชกรรม

เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8126, 8128

 

แพ็คเกจคลอดปกติ (Normal Delivery Package)

บริการคลอดเหมาจ่ายประกอบด้วย
 1.) ระยะพักฟื้นในโรงพยาบาล 2 คืน
 2.) โปรแกรมเหมาคลอดปกติครอบคลุมเฉพาะมารดาที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 3.) ค่าธรรมเนียมแพทย์ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์
 4.) ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว (Deluxe) พัก 2 คืน พร้อมค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
 5.) ค่าห้องทารกแรกเกิด 2 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
 6.) ค่าเวชภัณฑ์ , ค่ายาตลอดเวลาที่นอนโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
 7.) ค่าห้องคลอด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่างการคลอด รวมทั้งค่าเครื่องมือ ตรวจติดตามสุขภาพของ ทารกใน  ครรภ์ ระหว่างการคลอด

 8.) ค่าตรวจหาความบกพร่องทางสมองของทารกแรกเกิด (PKU, TSH)

 9.) การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)

 10.) ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก
 11.)  บริการจัดทำสูติบัตร, ภาพถ่ายของทารก, ชุดของขวัญสำหรับทารก
 12.) อบรมคุณแม่คุณภาพการเตรียมตัวเพื่อการคลอด
 13.) อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา
......     .................อัตราค่าคลอดแบบเหมาจ่าย..35,000.- บาท
 

 

 

แพ็คเกจผ่าตัดคลอด (Cesarean Section Package)

 1.) ค่าธรรมเนียมแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์ กุมารแพทย์ และ วิสัญญีแพทย์ (ในกรณีที่มีการฉีดยาชาเข้าทางไขสันหลัง)
 2.) ค่าห้องพักสำหรับมารดาหลังคลอด ห้องเดี่ยว (Deluxe) พัก 3 คืน พร้อมค่าอาหาร และ บริกาพยาบาล
 3.) ค่าห้องทารกแรกเกิด 3 คืน พร้อมค่าบริการพยาบาล
 4.) ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในโรงพยาบาล และรวมค่ายากลับบ้าน
 5.) ค่ายา และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการให้ยาชา ทางไขสันหลัง
 6.) ค่าห้องผ่าตัด ค่าเครื่องมือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด
 7.) ค่าจองเลือด จำนวน 1 Unit แต่ไม่รวมค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ใช้ในระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด
 8.) ค่าตรวจหาความบกพร่องทางสมองของทารกแรกเกิด (PKU, TSH)

 9.) การตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด (OAE)

 10.) ค่าฉีดวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิดได้แก่ วัคซีนบีซีจี วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มแรก
 11.) บริการจัดทำสูติบัตร, ภาพถ่ายของทารก , ชุดของขวัญสำหรับทารก
 12.) อบรมคุณแม่คุณภาพ การเตรียมตัวเพื่อการคลอด
 13.) อบรมการดูแลทารกน้อยสำหรับมารดา
*หมายเหตุ*แพ็คเกจนี้ไม่ครอบคลุม
 1. ค่าแพทย์ผู้ช่วย กรณีมีสูติแพทย์ผู้ช่วยเพิ่มจากราคาแพ็คเกจ 3,000 บาท
 2. กรณีผู้ป่วยต้องการเอาฤกษ์ช่วงเวลา 19.00 - 07.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากราคาแพ็คเกจ 5,000 บาท
..               อัตราค่าคลอดแบบเหมาจ่าย 51,000. - บาท
 เงื่อนไขการรับบริการแพ็คเกจคลอด

   1.) ราคาแพ็คเกจคลอดราคานี้สำหรับหญิงฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะก่อนอายุครรภ์ 34 สัปดาห์ และมาพบสูติแพทย์อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนการคลอด

   2.) กรณีตั้งครรภ์แฝด หรือมีทารกในครรภ์มากกว่า 1 คน ไม่สามารถใช้แพ็คเกจเหมาจ่ายได้

   3.) กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนทั้งในกรณีคลอดปกติ หรือผ่าตัดคลอด โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตามจริง ในอัตราปกติโรงพยาบาลยินดีให้ส่วนลดค่ายา 20 % ยกเว้นค่าแพทย์

   4.) ในกรณีที่มีภาวะแทรกซ้อนกับบุตร โดยสูติแพทย์หรือกุมารแพทย์เป็นผู้วินิจฉัย แล้วโรงพยาบาลจะหักค่าใช้จ่ายในโปรแกรม ส่วนของบุตรดังนี่
   -  แพ็คเกจ การคลอดปกติ จำนวน 6,500 บาท
   -  แพ็คเกจ การผ่าตัดคลอดจำนวน 7,300 บาท
      และคิดค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรตามจริงในอัตราปกติ โรงพยาบาลยินดีให้ส่วนลด ค่ายา 20 ยกเว้นค่าแพทย์

      สำหรับการคลอดก่อนกำหนด หรือทารกคลอดน้ำหนักน้อย กว่าปกติหรือความผิดปกติอื่น ๆ ของทารก ซึ่งจำเป็นต้องเข้าดูแลในหน่วยบริการทารกแรกเกิดภาวะวิกฤต โรงพยาบาลประเมินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 60,000

    5.)  แพ็คเกจผ่าตัดคลอดนี้ เป็นการใช้ยาชาทางไขสันหลังเท่านั้น หากไม่สามารถใช้ยาชาทางไขสันหลังได้ จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นการดมยาสลบจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากแพ็คเกจ

    6.)   แพ็คเกจคลอดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือส่วนลดใด ๆ กับบริษัทคู่สัญญา หรือบริษัทประกันได้

    7.)    ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่นค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารตามสั่งสำหรับญาติไม่ร่วมในโปรแกรม

    8.)    ราคาเหมาจ่ายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

    9.)    ห้องพักในโปรแกรมจัดเป็นห้อวเดี่ยว (Deluxe) หากท่านมีความประสงค์จะเลือกประเภทห้องอื่นดังนี้
   -  ห้อง VIP A ชำระเพิ่ม 4,320 บาท ต่อวัน
   -  ห้อง VIP B ชำระเพิ่ม 5,140 บาท ต่อวัน
     

    10.)    กรณีมารดาหรือทารกพักรักษาพยาบาล เกินวันเวลาที่กำหนดในแพ็คเกจ โรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริงในอัตราปกติ

 

 *พิเศษ*
 ดูแลครรภ์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 ปลอดภัยด้วยเครื่องมืออันทันสมัย
 ปรึกษาการดูแลครรภ์อย่างสมบูรณ์
 พักฟื้นหลังคลอดอย่างสะดวกสบาย
 โปรแกรมเหมาคลอดราคาประหยัด
 ทารกได้รับบัตร Medisave ฟรี
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : แผนกสูติ - นรีเวชกรรมผู้ป่วยนอก Women Center
  โทร. 02-574-5000 ต่อ 8126 / 8128

 

      


หน้าหลัก l บริการ l Package ราคาประหยัด l ตรวจสุขภาพ l คลินิกแพทย์เฉพาะทาง l แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน l แผนกต่างๆ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th