โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 
ตำแหน่ง  อัตรา วุฒิการศึกษา
1. แพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ Full Time  4 อัตรา  
2. แพทย์ GP ประกันสังคม Full Time  4 อัตรา  
3. แพทย์ศัลกรรมทั่วไป  3 อัตรา  
4. แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคติดเชื้อ Full Time  1 อัตรา  
5. แพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางต่อมไร้ท่อ Full Time  1 อัตรา  
6. แพทย์วิสัญญีเฉพาะทางโรคหัวใจ Full Time  1 อัตรา  
7. แพทย์วิสัญญี Full Time  1 อัตรา  
8. แพทย์ GP IPD Full Time  1 อัตรา  
9. แพทย์อายุรกรรมทั่วไป IPD Full Time  1 อัตรา  
10. วิสัญญีแพทย์ทั้ง Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
11. ศัลยแพทย์ Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
12. ช่างไฟฟ้า  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
13. ช่างแอร์  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
14. ช่างประปา  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี ประสบการณ์ 2 - 3 ปี) 5 อัตรา ม.3 - ม.6
15. ช่างกล  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
16. ช่างอิเลคโทนิค  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
17. นักรังสีเทคนิค(X-ray) 3 อัตรา ปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856