โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ  ต้องการรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้      

 

 

ตำแหน่ง  อัตรา วุฒิการศึกษา
1. แพทย์ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ Full Time  4 อัตรา  
2. แพทย์ GP ประกันสังคม Full Time  4 อัตรา  
3. แพทย์ GP IPD Full Time  1 อัตรา  
4. แพทย์อายุรกรรมทั่วไป IPD Full Time  1 อัตรา  
5. วิสัญญีแพทย์ทั้ง Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
6. ศัลยแพทย์ Full Time - Part Time  หลายอัตรา  
7. นักกายภาพบำบัด Part Time  3 อัตรา ปริญญาตรี
8. ช่างเขียนแบบมีหน้าที่เขียนแบบ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแบบก่อสร้าง ทำแบบรายละเอียด  หลายอัตรา ปวช.,ปวส.
9. ช่างไฟฟ้า  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
10. ช่างแอร์  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
11. ช่างประปา  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี ประสบการณ์ 2 - 3 ปี) 5 อัตรา ม.3 - ม.6
12. ช่างกล  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
13. ช่างอิเลคโทนิค  (เพศ  ชาย  , อายุ  23 - 35 ปี) 5 อัตรา ปวช. - ปวส.
14. ช่างเชื่อม ลายอัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ
15. ช่างปูน ลายอัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ
16. ช่างก่อสร้าง ลายอัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ
17. กรรมกร ลายอัตรา ไม่จำกัดคุณวุฒิ
18. เภสัชกร Full Time  3 อัตรา ปริญญาตรี
19. ผู้ช่วยเภสัชกร Full Time  3 อัตรา ม.6
20. พนักงานเสริฟโภชนาการ (เพศ  ชาย , หญิง อายุ  20 - 35 ปี)  5 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
21. แม่ครัว (เพศ  ชาย , หญิง อายุ  23 - 45 ปี)  5 อัตรา ม.3 ขึ้นไป
22. พนักงานบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
23. นักบัญชี  1 อัตรา ปริญญาตรี
24. พนักงานรักษาความปลอดภัย  10 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
25. พนักงานทำความสะอาด  5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
26. โปรแกรมเมอร์  1 อัตรา ปริญญาตรี
27. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์  2 อัตรา ปริญญาตรี


                  ส่งใบสมัครได้โดย

                              (1)   e-mail : info@mongkutwattana.co.th

                              (2)   สมัครทางไปรษณีย์โดยถ่ายเอกสาร / หรือพิมพ์ / หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ตามแบบฟอร์มใบสมัครงานข้างล่างนี้แล้วส่งทางไปรษณีย์ 

                                      ถึงแผนก บุคคล บริษัท มงกุฎวัฒนะ จำกัด   เลขที่  34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพ 10210    

                           Download แบบฟอร์มสมัครงาน             

                

   
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856