โรงพยาบาลมงกุฎวัฒน
ศูนย์สุขภาพครบวงจรที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุด ในย่านถนนแจ้งวัฒนะ แหล่งพักอาศัยซึ่งมีประชากรกว่า 400,000 คน เป็นแหล่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

ลักษณะโดยทั่วไปประกอบด้วย
อาคารโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
เป็นอาคารสูง 20 ชั้น เนื้อที่กว่า 20,000 ตารางเมตร เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง (เต็มโครงการ) สภาพภายในและภายนอกอาคารได้ออกแบบและตกแต่งอย่างเหมาะสม ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างทันสมัย บรรยากาศปลอดโปร่ง กว้างขวาง และสะดวกสบาย เยี่ยงโรงแรม 5 ดาว


 
 


นโยบายคุณภาพ

"การแพทย์มาตรฐาน บริการประทับใจ พัฒนาต่อเนื่องไป ดำรงไว้จริยธรรม "

แนวทางปฏิบัติ

" ความมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพเพื่อชีวิต "
" การสามารถทำให้ผู้ป่วยมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจกลับคืนสู่สภาพปกติได้รวดเร็วยิ่งเท่าใด เป็นความปรารถนาสูงสุดและความรับผิดชอบที่อยู่บนพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ "
มุ่งมั่นพัฒนาการบริการด้วยความซื่อสัตย์ ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข และหลักวิชาทางการแพทย์ ตลอดจนการรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนในย่านถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานครตอนเหนือให้เพียบพร้อมด้วย "คุณภาพเพื่อชีวิต " โดยถ้วน

แผนกต่างๆ ของโรงพยาบาล   คลิกที่นี่

บุคคลากรทางการแพทย   คลิกที่นี่  

 

 

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th