>>> แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อายุรแพทย์เฉพาะทางหัวใจ
ประจำตั้งแต่วันจันทร ์- ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ทำให้สะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยนอกจากรักษาโรคหัวใจโดยตรงแล้วสามารถตรวจเช็ค
สมรรถภาพการทำงานของหัวใจ
เตรียมผู้ป่วยสำหรับผ่าตัดในด้านสุขภาพหัวใจ
รักษาผู้ป่วยหนัก ใน ICU ทางด้านหัวใจ
รวมทั้งใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ
การตรวจรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจเพิ่มเติม ( โดยความช่วยเหลือของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ )
การตรวจฉีดสีเพื่อดูเส้นเลือดหัวใจ
การตรวจรักษาขยายหลอดเลือดหัวใจโดยใช้บอลลูน และขดลวด
การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางเดินไฟฟ้าหัวใจ และการรักษาโดยการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง, การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจถาวร
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาเด็กที่สงสัยพัฒนาการช้า หรือผิดปกติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ การพูด และสังคม
ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติด้านการเรียนรู้ เช่น ออติสติก, สมาธิสั้น, มีปัญหาด้านการเรียนเบื้องต้น
ออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.
กรุณานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชกรรม หรือ โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8210, 8240
หน่วยฝึกพูด ( Speech therapist )
  ตรวจวินิจฉัยรักษาหาสาเหตุการพูดช้า หรือ ผิดปกติ
ออกตรวจ วันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น.
กรุณานัดล่วงหน้าที่แผนกกุมารเวชกรรม หรือ โทรศัพท์ 0-2574-5000 ต่อ 8210, 8240
หน่วยตรวจความผิดปกติการได้ยิน ( Audiogram )
  ออกตรวจทุกวัน
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ เคาน์เตอร์พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8122

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856