มาตรฐาน ISO 15189

 

                                   โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

                                    ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เข้าสู่ระดับ

                                 มาตรฐานสากล ISO 15189

      ตามที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสามัญ ลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศ

(Mutual Recognition Arrangement : MRA)      ในระดับภูมิภาค  คือ      Asia Pacific

Laboratory Accreditation Cooperation     (APLAC MRA)   และองค์กรระดับโลก คือ

International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC MRA)โดยมีสำนักมาตร

ฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์     เป็นหน่วยงานดำเนินการรับรองความ

สามารถของห้องปฏิบัติการ ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย พัฒนาให้

ได้มาตรฐาน   ISO 15189  ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดคุณภาพ และความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์โดยเฉพาะ

     ทั้งนี้กลุ่มสมาชิก   APLAC MRA      ประกอบด้วยหน่วยงานรับรอง 20 แห่งจาก 15

ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่นและไทย เป็นต้น สำหรับกลุ่ม

สมาชิก ILAC MRA ประกอบด้วย  หน่วยรับรองทั้งหมดที่เป็น  APLAC MRA  และหน่วย

งานรับรองอีก 24 แห่ง จาก 18  ประเทศในกลุ่มยุโรป     เช่น ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลี,

เนเธอร์แลนด์ และ สเปน เป็นต้น

    มาตรฐาน ISO 15189   เป็นมาตรฐานที่มีวิธีตรวจวิเคราะห์ที่เหมาะสมทางวิชาการใน

ทุกขั้นตอนปฏิบัติยึดมั่นในจริยธรรม และรักษาความลับของผู้ป่วย รายงานผลการตรวจ

วิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐาน  ISO 15189 ป็นที่เชื่อถือ

และยอมรับในประเทศที่เป็นสมาชิก  APLAC MRA  และ  ILAC MRA    โดยไม่ต้องนำ

ตัวอย่างไปตรวจซ้ำ เรียกว่า "มาตรฐานเดียว ตรวจครั้งเดียว ยอมรับทั่วโลก"

     อีกทั้งประชาชนผู้ใช้บริการตรวจสุขภาพจากห้องปฏิบัติการ  ที่ได้รับการรับรองตาม

มาตรฐาน ISO 15189 สามารถมั่นใจในผลในผลการตรวจวิเคราะห์     ซึ่งได้มาตรฐาน

สากล  ขณะเดียวกัน   แพทย์ผู้ใช้บริการก็มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์

สามารถนำไปวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ณ ปัจจุบัน โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ นับว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้ผ่าน

การรับรองตามมาตรฐาน ISO 15189 ทั้งระบบ        โดยได้รับการรับรองทุกสาขาที่ให้

บริการได้แก่   เคมีคลินิก, โลหิตวิทยา, จุลทรรศาสตร์คลินิก, ภูมิคุ้มกันวิทยา, ธนาคาร

เลือดและจุลชีววิทยา รวมทั้งสิ้น 105 รายการ

 

 
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
สอบถามเพิ่มเติม info@mongkutwattana.co.th
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856