แผนกต่างๆของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
แผนกผู้ป่วยนอก / Outpatient Department
ห้องตรวจโรคทั่วไป 12 ห้อง / เตียง
ห้องตรวจสูตินารีเวชกรรม 3 ห้อง / เตียง
ห้องตรวจกุมารเวชกรรม 5 ห้อง / เตียง
ห้องตรวจจักษุกรรม 2 ห้อง / เตียง
ห้องตรวจการได้ยิน 1 ห้อง
ห้องตรวจกระดูกและข้อ 1 ห้อง / เตียง
ห้องตรวจสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ 1 ห้อง
ห้องเวชปฏิบัติต่างๆ 6 ห้อง / เตียง
แผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง / 24 Hour Emergency Room
ห้องตรวจโรคทั่วไป / เวชปฏิบัติ 9 เตียง
ห้องผ่าตัดเล็ก 1 ห้อง / เตียง
แผนกรังสีกรรม / Radiology Department
ห้องตรวจพร้อมเครื่องมือ 6 ห้อง
แผนกผู้ป่วยใน / Inpatient Department
ห้องพักเตียงเดี่ยวแบบมาตรฐาน, เดอลุกซ์, ซูพีเรียร์, วีไอพี 50 ห้อง
ห้องพักเตียงคู่ 10 ห้อง
ห้องพักรวม แบบ 4 เตียง 4 ห้อง
         แบบ 14 เตียง
1 ห้อง
แผนกห้องผ่าตัด / Operating Theatres Department
ห้องผ่าตัดระบบ Laminar Air Flow Operating theatres 8 ห้อง / เตียง
แผนกวิสัญญี / Department of Anaesthesia
ห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด 8 ห้อง / เตียง
แผนกคลอด / Labour Delivery Departmen
ห้องคลอด 8 ห้อง / เตียง
แผนกเด็กแรกเกิด / New-born Nursery Department
ห้องเด็กแรกเกิด 20 เตียง
ห้องดูแลพิเศษ NICU 5 เตียง
แผนกผู้ป่วยหนัก / Intensive Care Unit
ห้องรวม critical care beds 10 เตียง
ห้อง coronary care units 2 ห้อง / เตียง
แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู/ Rehabilitation Department
ห้องตรวจโรค 2 ห้อง
ห้องและเตียงบำบัดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ธาราบำบัด, อาชีวะบำบัด ฯลฯ อย่างครบครัน
แผนกไตเทียม / Hemodialysis Unit
เก้าอี้ปรับนอนได้ 8 เตียง
เตียงนอน 4 เตียง
แผนกเภสัชกรรม / Phamarceutical Department
แผนกโภชนาการ/Nutrition & Catering Department
แผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ / Laboratory Department
ประกอบด้วยเครื่อง Automatic Analyser, เครื่องตรวจทาง Immunology ที่ทันสมัยที่สุด, เครื่องตรวจทาง Chemistry , Blood Cell Analyser, Blood Bank, Bacterial Culture ฯลฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก :-
    1. สำนักรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ
    2. EQAC คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล / EQAC.
    3. BIORAD LABORATORY USA.
       4. ISO 9001 : 2008

   ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 ทั้งระบบ
ห้องประชุมวิชาการ
พร้อมอุปกรณ์การประชุมที่ทันสมัย จุคนเข้าร่วมประชุมได้ 250 คน
 


โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th