รายนามแพทย์ประจำโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
อายุรกรรม ( General Medicine )
  พญ. สุธีรัตน์ สง่าไพบูลย์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
  นพ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต จันทร์, อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 15.00 - 20.00 น.
  . ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ

จันทร์ - ศุกร์(งดอังคาร)  

20.00 - 23.00 น.
     จันทร์(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
     อังคาร,พฤหัสบดี 13.00 -  16.00 น.
  พญ. ณัชชา หาสุข

จันทร์ - พุธ

13.00 -  15.00 น.
    พฤหัสบดี (บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
  พญ. มนภัค พฤกษพานิช

พุธ - ศุกร์

13.00 - 15.00 น.
   

อังคาร(บัตรทอง)

13.00 -  15.00 น.
   

ศุกร์(ประกันสังคม)

13.00 -  16.00 น.
  พญ. นงลักษณ์ ศักดิ์ศรี

เสาร์

08.00 - 12.00 น.
   

 อาทิตย์

08.00 - 16.00 น.
เวชปฏิบัติทั่วไป ( General Practice )
  . ดวงพร หวังชัยเจริญกิจ จันทร์ - ศุกร์ 06.00 - 17.00 น.
  พญ. ุวดี ประนม จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. ฐานวัฒน์ วัชรโอฬารรัศมี จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. อนุสรณ์ นาทอง จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  พญ. ศิวิรัศมิ์ คำอุดม จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 09.00 - 17.00 น.
อายุรแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ( Cardiology )
  นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ อาทิตย์ 09.30 - 11.00 น.
  นพ. โสภณ สงวนวงษ์ เสาร์ 09.30 - 11.00 น.
  นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร พุธ 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. สุรัตน์ ทองอยู่ จันทร์,พฤหัสบดี(บัตรทอง,ประกันสังคม) 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์ เสาร์ 13.00 - 16.00น. 
  นพ. วิฑูร จุลรัตนาภรณ์ จันทร์ , อังคาร , เสาร์ (เฉพาะสัปดาที่ 3) 09.00 - 17.00 น. 
  นพ. ชัชวาล จตุบริสุทธ์ พุธ,พฤหัสบดี 09.00 - 20.00 น. 
    ศุกร์ สัปดาห์ ที่1,3,5(บัตรทอง) 09.00 -  12.00 น.
    ศุกร์ สัปดาห์ ที่2,3(ประกันสังคม) 09.00 -  12.00 น.
    เสาร์ 09.00 -  20.00 น.
  นพ. เสกศักดิ์ มูลสาร พุธ 09.00 -  16.00 น.
    จันทร์(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
  นพ. สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ จันทร์ 17.00 - 20.00 น. 
  นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย ศุกร์ 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. 
  นพ. ปริวรรธณ์  สีกาหลง จันทร์ 08.00 -  16.00 น.
อังคาร 08.00 -  20.00 น.
พุธ 13.00 -  16.00 น.
พุธ สัปดาห์ที่ 2,4(บัตรทอง) 08.00 -  12.00 น.
พุธ สัปดาห์ ที่1,3,5(ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น. 
อาทิตย์ 08.00 -  20.00 น.

โรคข้อ( RHEUMATOLOGY )

  นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ จันทร์ 17.00 - 20.00 น. 
    อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 19.00 น.
  พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 07.00 - 15.00 น. 
   พุธ,พฤหัสบดี 07.00 -  11.00 น.  
     พฤหัสบดี(บัตรทอง) 12.00 -  15.00 น.  
    พฤหัสบดี(ประกันสังคม) 15.00 - 18.00 น. 
ประสาทวิทยา ( Neuro Medicine )
  นพ. สามารถ นิธินันทน์ อังคาร(เฉพาะนัด) 17.30 น.
ศุกร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 -  19.00 น.
. อัจฉราวัลย์ ทองหยวก อังคาร 08.00 -  16.00 น.
พุธ (ประกันสังคม) 08.00 -  12.00 น.
    พุธ 13.00 -  16.00 น.
พฤหัสบดี (บัตรทอง) 08.00 -  12.00 น.
พฤหัสบดี 13.00 -  16.00 น.
ศุกร์ 08.00 -  16.00 น.
เสาร์ 08.00 -  16.00 น.
  นพ. นิมิตต์ สุคนธมาน จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
    อังคาร 08.00 - 16.00 น.
    พุธ 08.00 - 12.00 น.
    พุธ (ประกันสังคม) 13.00 - 16.00 น.
    พฤหัสบดี  08.00 - 12.00 น.
    พฤหัสบดี(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
    อาทิตย์ 08.00 -  16.00 น.
พญ. กฤติกา ศิริธานันท์ พฤหัสบดี(บัตรทอง,ประกันสังคม) 17.00 -  20.00 น.
อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ  ( Neuro Medicine )
  . กนกพร นาถเสวี จันทร์ 16.0- 20.00 น.
  . วนัสรินทร์ พรพชร อังคาร 17.00  น.
  . วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ์ ศุกร์ 17.00  น.
โรคโลหิตวิทยา ( Hematology )
พญ. ปัญจสุทธิ์ มีแก้ว จันทร์ - พฤหัสบดี 07.00 -  15.00 น.
พุธ(บัตรทอง+ประกันสังคม) 08.00 -  12.00 น.
 ศุกร์ - อาทิตย์ 09.00 -  12.00 น.
โรคไต ( Nephology )
  นพ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ อาทิตย์(เฉพาะสัปดาห์ 1,3) 14.00 - 16.00 น.
 
พญ. สมศรี อัศวินพร จันทร์ 07.00 - 12.00 น.
อังคาร 07.00 - 12.00 น.
  อังคาร(ประกันสังคม) 13.00 - 16.00 น.
  อังคาร 16.00 - 20.00 น.
  พุธ 07.00 - 12.00 น.
  พุธ(บัตรทอง) 13.00 - 16.00 น.
     พฤหัสบดี 07.00 - 12.00 น.
     ศุกร์ 07.00 - 14.00 น.
พญ. เบญจวรรณ นิมิตรมหาปัญญา จันทร์-พุธ 08.00 -  15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 -  12.00 น.
พฤหัสบดี(บัตรทอง) 12.00 -  15.00 น.
     ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น.
     ศุกร์ 13.00 - 15.00 น.
  นพ. อภิชาติ พนมเริงศักดิ์ จันทร์,อังคาร 09.00 - 12.00 น.
    จันทร์(ประกันสังคม) 13.00 -  16.00 น.
    อังคาร(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
    พฤหัสบดี 13.00 -  20.00 น.
    ศุกร์ 09.00 -  20.00 น.
โรคมะเร็ง ( Oncology )
  . ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล จันทร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  . ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์ อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. กสานต์ สีตลารมณ์ อาทิตย์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น.
โรคระบบทางเดินหายใจ ( Pulmonary )
  นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์ พุธ(เฉพาะนัดที่แพทย์ระบุ) 17.00 น.
  นพ. เกรียงศักด์ อติพรวณัช อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
  นพ.เกรียงศักด์ อติพรวณัช อาทิตย์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 - 15.00 น.
โรคระบบทางเดินอาหาร ( GI.MED )
  นพ. วชิรพงษ์ เอกไพบูลย์ จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
    อาทิตย์(ประกันสังคม) 12.00 - 16.00 น.
    อาทิตย์(บัตรทอง) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. ประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 18.00 - 20.00 น.
  พญ. สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ จันทร์,พุธ,ศุกร์ 17.30 - 19.00 น.
  นพ. นัฐวุฒิ บุญทรงสันติกุล อังคาร - พุธ 08.00 - 14.0 0 น.
    พฤหัสบดี, ศุกร์ 08.00 - 13.0 0 น.
    พฤหัสบดี(ประกันสังคม) 13.00 - 15.0 0 น.
    ศุกร์ (บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
    เสาร์ 08.00 -  15.00 น.
โรคติดเชื้อ( Infectious )
  นพ.ทวีเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร จันทร์ 17.00 - 19.30 น.
    เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
  นพ. เกรียงไกร ถวิลไพร อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ประกันสังคม,บัตรทอง) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. สถาพร ธิติวิเชียรเลิศ อาทิตย์ 09.00 - 11.00 น.
  นพ. สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล พุธ 18.00 - 19.30 น.
  พญ. ปฐมา สุทธา อาทิตย์สัปดาห์ที่ 2,4(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 -  16.00 น.
ศัลยกรรม ( General Surgery )
  นพ. สาธร วชิราพรพฤฒ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. สุรเชษฐ์ เหตานุรักษ์ จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 16.00 น.
  นพ. สุวิทย์ อนันต์อิทธิ จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
    ศุกร์, เสาร์ 13.00 - 20.00 น.
  นพ. อนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์ อังคาร , พฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น.
  . นวพรรณ แตงสกุล พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
  นพ. ปิยะพันธ์ ชีรานนท์ ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
  นพ. ภูษิต เฟื่องฟู จันทร์,พุธ 17.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
  นพ. วรพงษ์ ศานติธรรม อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น.
  นพ. ประธาน ศักดิ์ศรี อาทิตย์ 09.00 - 15.00 น.
ศัลยแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( Orthopedic )
  นพ. สามารถ ทองจันทร์ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ (นัดล่วงหน้า) จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 12.00 น.
  นพ. สุภัส จันทร์สุนทราพร จันทร,เสาร์ 18.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 2,4 ของเดือน 10.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.
  นพ. ภควัติ เจียมตระกูล จันทร์ 13.00 - 19.00 น.
    อังคาร 13.00 - 20.00 น.
    ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 13.00 - 19.00 น.
  นพ. วรพงษ์ พงษ์ภัทรรัตน์ อังคาร 09.00 - 12.00 น.
    ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. ธีระพล กรีพานิช ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
นพ. ปานนพ  พยัคฆพันธ์ พุธ 17.00 - 20.00 น.
นพ. จีระศักดิ์ ธนาบูรณ์ อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น.
  นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ พฤหัส 17.00 - 20.00 น.
  นพ.วรวรรธ ศรีนิลทา จันทร์,อังคาร 13.00 - 17.00 น.
    พุธ,พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
  นพ.วีระพล ภควัฒนะ จันทร์,ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
  ุธ 13.00 - 17.00 น.
  นพ.โตมร ธารพิชญประเสริฐ อาทิตย์ 17.00 - 19.00 น.
ศัลยกรรมเด็ก
       
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ( Urology )
  นพ. อนุรักษ์ กิตตินนุกูล จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
  นพ. นันทวัฒน์ ศิริธานันท์ อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. 
  นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง ( Plastic )
  นพ. ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล อังคาร(นัดล่วงหน้า) 17.00 น.
  นพ. อานนท์ ปิติเสรี พฤหัสบดี(นัดล่วงหน้า) 17.00 น.
ศัลยกรรมประสาทวิทยา
  นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล พฤหัสบดี(เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน) 17.00 น.
ศัลยกรรมทรวงอก (Chest Surgery)
  นพ. เกษมสันต์  เกษมวงศ์ พุธ 09.00 น.
  . จรัสดาว ริมพณิชยกิจ เสาร์,อาทิตย์ 09.00 น.
กุมารเวชกรรม ( Pediatrics )
  นพ. ทองสุข อันอดิเรกกุล จันทร์-ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
    อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น.
  พญ. สุดา เย็นบำรุง จันทร์, พุธ ,พฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น.
    อังคาร,ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
  นพ. วิฑูรย์ อังอธิภัทร จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
    อาทิตย์ 11.00 - 16.00 น.
  พญ. เพ็ชรรินทร์ บุญเกษมสันติ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  พญ. กุลธิดา มหพันธ์ จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  พญ. อุษณีย์ อมรสิน จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  พญ. ปนัดดา วงศ์ประทุม จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  นพ. สุรัตน์ สิรินนทกานต์ เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
กุมารแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด(Neonatology)
จิตวิทยาวัยรุ่น ( ADOLESCENCE)
  นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล จันทร์,พุธ 18.00 - 20.00 น.
โรคภูมิแพ้ ( Allergy )
 
โรคระบบทางเดินหายใจ(Pulmonary)
  นพ. ทยาธร  สุดสวนสี อังคาร (บัตรทอง สัปดาห์ที่1,3) 17.00 - 20.30 น. 
    อาทิตย์ 09.30 - 12.30 น. 

โรคติดเชื้อ ( Infectiousdisease)

  นพ. ชัยศิริ  ศรีเจริญวิจิตร อังคาร(บัตรทอง) 16.00 - 20.00 น. 
    เสาร์ 12.00 - 20.00 น. 
ภาวะวิกฤตในเด็ก ( Critical Care )
       
โรคหัวใจ ( Cardiology )
  นพ. เฉลิมเกียรติ ตันตระก เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
โรคเลือด ( Hematology )
 
พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก ( Developmental )
  พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง อาทิตย์(กรุณานัดล่วงหน้า) 16.00 - 19.00 น.
ระบบประสาทเด็ก ( Neurology )
  พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน อังคาร 17.00 - 20.00 น.
  เสาร 09.00 - 14.00 น.
สูติ-นรีเวชกรรม ( Obstetrics & Gynaecology )
  นพ. อานนท์ เรืองอุตมานันท์ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
    เสาร์ (เฉพาะนัด) 17.00 - 20.00 น.
  พญ. พรธิภา ภักดีศิริวงษ์ จันทร์ 09.00 - 15.00 น.
    อังคาร-พุธ(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. วิศิษฎ์ จิรารัตน์วัฒนา ุธ 09.00 - 15.00 น.
  นพ. ศุภวิทย์ มุตตามระ พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
  พญ. จุฑาวดี วุฒิวงศ์ เสาร์ 09.30 - 12.00 น.
  พญ. สยมพร โกมลภิส เสาร์ 09.00 - 11.00 น.
  นพ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ เสาร์ 13.00 - 16.00 น.
  นพ. อดิศร สุริต อังคาร 08.00 - 15.00 น.
    พุธ(บัตรทอง) 08.00 - 16.00 น.
    ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
นพ. สักกพันธ์  เลาหสุรโยธิน อาทิตย์ เว้น อาทิตย์ 13.00 - 16.30 น.
มะเร็งนารีเวช
รังสีแพทย์ ( Radiology )
  นพ. สมโภชน์ จิตรเกษมสุข จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ จันทร์ 07.00- 15.00 น.
    อังคาร(สัปดาห์ที่ 2,4) 07.00 - 15.00 น.
    พุธ 07.00 - 15.00 น.
    พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.00- 16.00 น.
  นพ. มนทิรา แก้วกังสตาล จันทร์,พฤหัสบดี 12.00- 20.00 น.
    อังคาร,พุธ,อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
  พญ. ธัญวรรณ์ เชาวลิต อังคาร (สัปดาห์ที่ 1,3) 07.00 - 15.00 น.
  นพ. วิเชียร เผ่าสุขถาวร พฤหัสบดี,ศุกร์ 07.00- 15.00 น.
    เสาร์ 07.00 - 15.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1) 07.00 - 15.00 น.
  พญ. นทีญาณ์  คูหิรัญ อังคาร,พุธ,ศุกร์ 14.00- 20.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 08.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 5) 08.00 - 20.00 น.
  พญ. กรานต์ เจียรคุปต์ เสาร์ 16.00 - 20.00 น.
  พญ. อิรนลิน บุญศิริศักดิ์ เสาร์(สัปดาห์ที่ 4) 09.00 - 16.00 น.
  พญ. สุธีรา งามสัจจพร อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 4) 07.00- 15.00 น.
  พญ. กิตติกา เจียมจิต อาทิตย์ 07.00- 15.00 น.
  นพ. พงศธร ชูชื่น อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2) 17.00- 20.00 น.
  พญ. ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์ จันทร์ - อาทิตย์ (Telenet) 20.00- 24.00 น.
  พญ. มาศอุมา เตชเจริญพานิช จันทร์ - อาทิตย์ (Telenet) 24.00- 07.00 น.
จักษุแพทย์ ( Ophthalmology )
  พญ. ศศิมา ภู่ชอุ่ม จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 17.00 น.
  นพ. เทพชัย ธรรมิกสกุล พุ 17.30 - 20.00 น.
  นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ พฤหัสบดี 17.30 - 20.00 น.
  นพ. ธาดา ธันยปาลิต เสาร์, อาทิตย์ 09.30 - 12.00 น.
  พญ. กัญฐรัตน์ สุคนธมาน เสาร์ 13.30 - 16.00 น.
พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน อาทิตย์ที่ 2,4 13.00 - 16.00 น.
  พญ. เชษฐ์สุดา แย้มสิน เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
ผิวหนัง( Skin )
  พญ. สุวิชชา ต.ศรีวงษ์ จันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 - 17.00 น.
    ศุกร-อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
  นพ. สมศักดิ์ เสาร์ 13.00 - 19.00 น.
    อาทิตย์ 13.00 - 19.00 น.
ENT
  พญ. วิไล โชติจิรพรรณ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
    อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.
  นพ. ไพรัช มีลาภ จันทร์,อังคาร 17.30 - 19.30 น.
    เสาร์ 09.00 - 14.00 น.
    อาทิตย์ 13.00 - 19.00 น.
  นพ. กรีฑา ม่วงทอง อาทิตย์ 09.30 - 11.30 น.
จิตเวช ( Psychology )
  นพ. ฐิติกร สุวรรณแสง จันทร์(กรุณานัดล่วงหน้า) 17.00 - 20.00 น.
  พญ. หยก วิญญาณ อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. ณัฐพล โชคไมตรี เสาร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 09.00 - 16.00 น.
นิติเวช
  นพ. พิชญ์กิตก์ เก้าเอี้ยน เสาร์ 14.00 - 15.00 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ญ. ศศินภิส แจ่มถาวร อังคาร,พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
  นพ. อัครพล คล้ายพุฒ เสาร์ 09.00 - 16.00 น.
  ญ. สิรินุช อุตรภิชาติ พุธ 16.00 - 19.00 น.
ทันตกรรม
  ญ. เกศวดี ทรัพย์แสนดี จันทร์,ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
  ทญ. พรทิพย์ ศริรัตนกุล เสาร์,อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
  ทญ. ปนิดา ภาวิไล อังคาร (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,4) 17.00 - 20.00 น.
  ทญ. สุนิศา ชีรานนท์ พุธ 16.00 - 20.00 น.
  ทญ. สมสวัสดิ์ ลือพัฒนสุข จันทร์ , ศุกร์ 10.00 -  17.00 น.
    พุธ 10.00 -  20.00 น.
  ทพ. พงศ์ธร จงธนากร อังคาร 12.00 -  17.00 น.
  ทญ. ภัทราวดี ภัทรากร เสาร์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ พุธ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. จิรัฎฐ์ ศรีหัตถจาติ เสาร์,อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทพ. สุเมธ เจียมศรีมงคล อังคาร,เสาร์ 17.00 -  20.00 น.
  ทญ. จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ อาทิตย์ที่ 2,3,4 ของเดือน 09.00 -  13.00 น.
  ทญ. ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก จันทร์ 09.00 -  15.00 น.
  ทพ. ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ พฤหัสบดี 10.00 -  15.00 น.
    เสาร์ 13.00 -  20.00 น.
  ทพ. วีรพงศ์ ชาตะเมธีวงศ์ อังคาร 09.00 -  20.00 น.
  ทญ. บรรเจิดลักษ์ วัศิษฏ์สรอรรถ อังคาร 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. ชื่นชม ศิลารัตน์ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 -  20.00 น.
     อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. วันทนีย์ อุ่นจันทร์ เสาร์ 09.00 -  16.00 น.
  ทพ. กิตติ วิศิษฏ์สรอรรถ จันทร์,พฤหัสบดี 09.00 -  17.00 น.
  ทญ. นฤมล ทวีเศษฐ์ เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
  ทญ. สิริภา กิจานุกูล เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
  ทญ. ภัทรานุช เบจสุวรรณเทพ เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
  ทญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก พุธ ที่  2 ,4 ของเดือน 15.00 -  20.00 น.
    อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. อัญญารัตน์ ศรีหานนท์ พุธ 16.00 -  20.00 น.
    เสาร์,อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
ทญ. วรรณวิมล เกิดผล อังคาร  ที่ 2 , 4  ของเดือน 09.00 -  15.00 น.
ทญ. เมธิศา จิตร์ไทย อังคาร 10.00 -  17.00 น.
พฤหัสบดี 10.00 -  17.00 น.
าทิตย์ 16.00 -  20.00 น.
วิสัญญีแพทย์
  . วาวเดือน หิรัญเรืองโชค จันทร์ - ศุกร์ 06.00 -  18.00 น.
นพ. วชิรพล เข็มหอม จันทร์ - ศุกร์ 07.00 -  19.00 น.
พญ.จิตราวรรณ อรรถวัฒนกุล จันทร์ - ศุกร์ 07.00 -  15.00 น.
นพ. พรีมา จารุทัศน์ จันทร์ - ศุกร์ 07.00 -  19.00 น.
พญ. สุดาปรีย์ สรสุชาติ  ศุกร์ 19.00 -  07.00 น.
 เสาร์ 07.00 -  19.00 น.
พญ. ภาวิดา เตวุฒิธนกุล  ศุกร์ 19.00 -  07.00 น.
 เสาร์ 07.00 -  19.00 น.
พญ. ศิริลักษณ์  เพียรทำดี  อาทิตย์ 07.00 -  19.00 น.
 อาทิตย์ 19.00 -  07.00 น.
 
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
 เคาน์เตอร์พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8122,8113
 เคาน์เตอร์ทันตกรรม  โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8234,8235

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th