รายนามแพทย์ประจำโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
 
อายุรกรรม ( General Medicine )
  พญ. สุธีรัตน์ สง่าไพบูลย์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00 น.
  นพ. พิสิฏฐ์ สัมมาทัต จันทร์, อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 15.00 - 20.00 น.
  . ภัทราภรณ์ หาญพานิชเจริญ

จันทร์ - ศุกร์(งดอังคาร)  

20.00 - 23.00 น.
     จันทร์(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
     อังคาร,พฤหัสบดี 13.00 -  16.00 น.
  พญ. ณัชชา หาสุข

จันทร์ - ศุกร์

08.00 -  16.00 น.
    พฤหัสบดี (บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
  พญ. มนภัค พฤกษพานิช

จันทร์ -ศุกร์

08.00 - 16.00 น.
   

อังคาร(บัตรทอง)

13.00 -  15.00 น.
   

ศุกร์(ประกันสังคม)

13.00 -  16.00 น.
  พญ. นงลักษณ์ ศักดิ์ศรี

เสาร์

08.00 - 13.00 น.
   

 อาทิตย์

08.00 - 17.00 น.
เวชปฏิบัติทั่วไป ( General Practice )
  . ดวงพร หวังชัยเจริญกิจ จันทร์ - ศุกร์ 06.00 - 17.00 น.
  พญ. ุวดี ประนม จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. ฐานวัฒน์ วัชรโอฬารรัศมี จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. อนุสรณ์ นาทอง จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  พญ. ศิวิรัศมิ์ คำอุดม จันทร์ - ศุกร์(ประกันสังคม) 09.00 - 17.00 น.
อายุรแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
ระบบหัวใจและหลอดเลือด ( Cardiology )
  นพ. ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ อาทิตย์ 09.30 - 11.00 น.
  นพ. โสภณ สงวนวงษ์ เสาร์ 09.30 - 11.00 น.
  นพ. ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร พุธ 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. สุรัตน์ ทองอยู่ จันทร์,พฤหัสบดี(บัตรทอง,ประกันสังคม) 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. เกษม รัตนสุมาวงศ์ เสาร์ 13.00 - 16.00น. 
  นพ. วิฑูร จุลรัตนาภรณ์ จันทร์ , อังคาร , เสาร์ (เฉพาะสัปดาที่ 3) 09.00 - 17.00 น. 
  . ธีรนันท์ อังคณานาฎ อังคาร สัปดาที่ 1,3(บัตรทอง) 17.00 - 20.00 น. 
  นพ. ชัชวาล จตุบริสุทธ์ พุธ,พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. 
    ศุกร์ สัปดาห์ ที่1,3,5(บัตรทอง) 09.00 -  12.00 น.
    ศุกร์ สัปดาห์ที่ 2,4 (ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น. 
    เสาร์ 08.00 - 20.00 น. 
  นพ. สัชชนะ พุ่มพฤกษ์ จันทร์ 17.00 - 20.00 น. 
  นพ. ศุภชัย โรจน์ขจรนภาลัย ศุกร์ 18.00 - 20.00 น. 
  นพ. กิตติพงศ์ วิรัตนพรกุล ศุกร์ 09.00 - 17.00 น. 
  นพ. ปริวรรธณ์  สีกาหลง จันทร์ 08.00 -  16.00 น.
อังคาร 08.00 -  20.00 น.
พุธ 13.00 -  16.00 น.
พุธ สัปดาห์ที่ 2,4(บัตรทอง) 08.00 -  12.00 น.
พุธ สัปดาห์ ที่1,3,5(ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น. 
อาทิตย์ 08.00 -  20.00 น.

โรคข้อ( RHEUMATOLOGY )

  นพ. อนวรรถ ซื่อสุวรรณ จันทร์ 17.00 - 20.00 น. 
    อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 19.00 น.
  พญ. อังครัตน์ ศุภชัยศิริกุล จันทร์,อังคาร,ศุกร์ 07.00 - 15.00 น. 
   พุธ,พฤหัสบดี 07.00 -  11.00 น.  
     พฤหัสบดี(บัตรทอง) 12.00 -  15.00 น.  
    พฤหัสบดี(ประกันสังคม) 15.00 - 18.00 น. 
ประสาทวิทยา ( Neuro Medicine )
  นพ. สามารถ นิธินันทน์ อังคาร(เฉพาะนัด) 17.30 น.
ศุกร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 -  19.00 น.
. อัจฉราวัลย์ ทองหยวก อังคาร 08.00 -  16.00 น.
พุธ (ประกันสังคม) 08.00 -  12.00 น.
    พุธ 13.00 -  20.00 น.
พฤหัสบดี (บัตรทอง) 08.00 -  12.00 น.
พฤหัสบดี 13.00 -  16.00 น.
ศุกร์ 08.00 -  20.00 น.
  นพ. นิมิตต์ สุคนธมาน จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
    อังคาร 08.00 - 16.00 น.
    พุธ 08.00 - 12.00 น.
    พุธ (ประกันสังคม) 13.00 - 16.00 น.
    พฤหัสบดี  08.00 - 12.00 น.
    พฤหัสบดี(บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
พญ. กฤติกา ศิริธานันท์ พฤหัสบดี(บัตรทอง,ประกันสังคม) 17.00 -  20.00 น.
พญ. นิลยา รัตนมงคลศักดิ์ เสาร์ 08.00 -  12.00 น.
    เสาร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 -  16.00 น.
    เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
อายุรกรรม ต่อมไร้ท่อ  ( Neuro Medicine )
  . วนัสรินทร์ พรพชร อังคาร 17.00  น.
  . วิมลศรี รังสีเสนีย์พิทักษ์ ศุกร์ 17.00  น.
โรคโลหิตวิทยา ( Hematology )
พญ. ปัญจสุทธิ์ มีแก้ว จันทร์ - พฤหัสบดี 07.00 -  15.00 น.
พุธ(บัตรทอง+ประกันสังคม) 08.00 -  15.00 น.
 ศุกร์ - อาทิตย์ 09.00 -  12.00 น.
โรคไต ( Nephology )
  นพ. เลอสรรพ์ ลือสุทธิวิบูลย์ อาทิตย์(เฉพาะสัปดาห์ 1,3) 14.00 - 17.00 น.
 
พญ. สมศรี อัศวินพร จันทร์ 07.00 - 12.00 น.
อังคาร 07.00 - 12.00 น.
  อังคาร(ประกันสังคม) 13.00 - 16.00 น.
  อังคาร 16.00 - 20.00 น.
  พุธ 07.00 - 12.00 น.
  พุธ(บัตรทอง) 13.00 - 16.00 น.
     พฤหัสบดี 07.00 - 12.00 น.
     ศุกร์ 07.00 - 15.00 น.
พญ. เบญจวรรณ นิมิตรมหาปัญญา จันทร์-พุธ 08.00 -  15.00 น.
พฤหัสบดี 08.00 -  12.00 น.
พฤหัสบดี(บัตรทอง) 12.00 -  15.00 น.
     ศุกร์(ประกันสังคม) 08.00 - 12.00 น.
     ศุกร์ 13.00 - 15.00 น.
  นพ. อภิชาติ พนมเริงศักดิ์ จันทร์,อังคาร 09.00 - 12.00 น.
    จันทร์(ประกันสังคม) 13.00 -  16.00 น.
    อังคาร(บัตรทอง) 13.00 -  17.00 น.
    พฤหัสบดี 09.00 -  20.00 น.
    ศุกร์ 09.00 -  20.00 น.
โรคมะเร็ง ( Oncology )
  . ปิยะรัตน์ ลิมปวิทยากุล จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
  . ประคองบุญ สังฆสุบรรณ์ อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. กสานต์ สีตลารมณ์ อาทิตย์ 08.00 - 12.00 น.
โรคระบบทางเดินหายใจ ( Pulmonary )
  นพ. อมรชัย เลิศอมรพงษ์ พุธ(เฉพาะนัดที่แพทย์ระบุ) 17.00 น.
  พญ. มัณฑนา สันดุษฎี เสาร์ที่ 1,3 ของเดือน 11.00 - 15.00 น.
  นพ. เกรียงศักด์ อติพรวณัช อาทิตย์ 10.00 - 12.00 น.
  นพ.เกรียงศักด์ อติพรวณัช อาทิตย์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 - 15.00 น.
โรคระบบทางเดินอาหาร ( GI.MED )
  นพ. วชิรพงษ์ เอกไพบูลย์ จันทร์ 16.00 - 20.00 น.
    จันทร์(บัตรทอง) 16.00 - 20.00 น.
    อังคาร 13.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์(ประกันสังคม) 12.00 - 16.00 น.
  นพ. ประเสริฐ แก้วสมนึกสกุล พฤหัสบดี 18.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 18.00 - 20.00 น.
  พญ. สุภัทศรี เศรษฐสินธุ์ จันทร์,พุธ,ศุกร์ 17.30 - 19.00 น.
  นพ. นัฐวุฒิ บุญทรงสันติกุล อังคาร - เสาร์ 08.00 - 15.0 0 น.
    พฤหัสบดี(ประกันสังคม) 13.00 - 15.0 0 น.
    ศุกร์ (บัตรทอง) 13.00 -  16.00 น.
โรคติดเชื้อ( Infectious )
  นพ.ทวีเกียรติ ดุจหนึ่งคุณากร จันทร์ 17.00 - 19.30 น.
    เสาร์ 09.00 - 15.00 น.
  นพ. เกรียงไกร ถวิลไพร อาทิตย์(บัตรทอง) 08.00 - 16.00 น.
  อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1,3,5 (ประกันสังคม) 08.00 - 16.00 น.
  นพ. สถาพร ธิติวิเชียรเลิศ อาทิตย์ 09.00 - 11.00 น.
  นพ. สุรศักดิ์ วิบูลชุติกุล พุธ 18.00 - 19.30 น.
  พญ. ปฐมา สุทธา อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2,4(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 -  16.00 น.
ศัลยกรรม ( General Surgery )
  นพ. สาธร วชิราพรพฤฒ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. สุรเชษฐ์ เหตานุรักษ์ จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 16.00 น.
  นพ. สุวิทย์ อนันต์อิทธิ จันทร์ , เสาร์ 13.00 - 20.00 น.
  นพ. อนุรักษ์ สุธาสันติรักษ์ อังคาร , พฤหัสบดี 09.00 - 15.00 น.
  . นวพรรณ แตงสกุล พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
  นพ. ปิยะพันธ์ ชีรานนท์ ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
  นพ. ภูษิต เฟื่องฟู จันทร์,พุธ 17.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 20.00 น.
  นพ. วรพงษ์ ศานติธรรม อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น.
  นพ. ประธาน ศักดิ์ศรี จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
ศัลยแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ( Orthopedic )
  นพ. สามารถ ทองจันทร์ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. เอกอุ เอี่ยมอรุณ (นัดล่วงหน้า) จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 12.00 น.
  นพ. สุภัส จันทร์สุนทราพร จันทร,เสาร์ 18.00 - 20.00 น.
    เสาร์ 2,4 ของเดือน 10.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ 10.00 - 20.00 น.
  นพ. ภควัติ เจียมตระกูล อังคาร 17.00 - 20.00 น.
  นพ. วรพงษ์ พงษ์ภัทรรัตน์ อังคาร 09.00 - 12.00 น.
    ศุกร์ 13.00 - 16.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 16.00 น.
  นพ. ธีระพล กรีพานิช ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
นพ. ปานนพ  พยัคฆพันธ์ พุธ 17.00 - 20.00 น.
นพ. จีระศักดิ์ ธนาบูรณ์ อาทิตย์ 18.00 - 20.00 น.
  นพ. พฤษพงศ์ ศรีสวัสดิ์ พฤหัส 17.00 - 20.00 น.
  นพ.วรวรรธ ศรีนิลทา จันทร์,อังคาร 13.00 - 17.00 น.
    พุธ,พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
  นพ.วีระพล ภควัฒนะ จันทร์,ศุกร์ 09.00 - 12.00 น.
  ุธ 13.00 - 17.00 น.
ศัลยกรรมเด็ก
       
ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ( Urology )
  นพ. อนุรักษ์ กิตตินนุกูล จันทร์ 17.00 - 20.00 น.
  นพ. นันทวัฒน์ ศิริธานันท์ อังคาร,พุธ,พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น. 
  นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
ศัลยกรรมตกแต่ง ( Plastic )
  นพ. ประเสริฐ โอภาสเมธีกุล อังคาร(นัดล่วงหน้า) 17.00 น.
  นพ. อานนท์ ปิติเสรี พฤหัสบดี(นัดล่วงหน้า) 17.00 น.
ศัลยกรรมประสาทวิทยา
  นพ. ภัทรวิทย์ รักษ์กุล พฤหัสบดี(นัดล่วงหน้า) 17.00 น.
ศัลยกรรมทรวงอก (Chest Surgery)
  นพ. เกษมสันต์  เกษมวงศ์ จันทร์,อังคาร 13.00 น.
  นพ. ชนะพันธุ์ เศรษฐไวยพงศ์ พฤหัสบดี,ศุกร์ 09.00 น.
กุมารเวชกรรม ( Pediatrics )
  นพ. ทองสุข อันอดิเรกกุล จันทร์-ศุกร์ 07.00 - 16.00 น.
    อาทิตย์ 11.00 - 20.00 น.
  พญ. สุดา เย็นบำรุง จันทร์, พุธ ,พฤหัสบดี 09.00 - 14.00 น.
    อังคาร,ศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
    เสาร์ 09.00 - 12.00 น.
  นพ. วิฑูรย์ อังอธิภัทร จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.30 น.
    อาทิตย์ 11.00 - 16.00 น.
  พญ. เพ็ชรรินทร์ บุญเกษมสันติ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  พญ. กุลธิดา มหพันธ์ จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  พญ. อุษณีย์ อมรสิน จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  พญ. ปนัดดา วงศ์ประทุม จันทร์ - ศุกร์ แพทย์ประจำหน่วยทารกแรกเกิด
  . ภาวิณี ชิรปัญญานนท์ จันทร์(บัตรทอง) 08.00 -  16.00 น.
    อังคาร,อาทิตย์ 20.00 -  23.00 น.
. พรนิภา ศักร์จิรพาพงษ์ จันทร์,พฤหัสบดี 20.00 -  23.00 น.
. พรนิภา ศักร์จิรพาพงษ์ อังคาร(บัตรทอง) 08.00 -  16.00 น.
พญ. จรรยวรรธน์ เจียรผัน พุธ,ศุกร์ (บัตรทอง) 08.00 -  16.00 น.
นพ. ฐากูร ทิพยานุรักษ์สกุล พฤหัสบดี(บัตรทอง) 08.00 -  16.00 น.
เสาร์ 20.00 -  23.00 น.
  นพ. สุรัตน์ สิรินนทกานต์ เสาร์ 13.00 - 17.00 น.
กุมารแพทย์เฉพาะทาง สาขาต่างๆ
กุมารเวชกรรมทารกแรกคลอด(Neonatology)
จิตวิทยาวัยรุ่น ( ADOLESCENCE)
  นพ. วิโรจน์ อารีย์กุล จันทร์,พุธ 18.00 - 20.00 น.
โรคภูมิแพ้ ( Allergy )
 
โรคระบบทางเดินหายใจ(Pulmonary)
  พญ. วนิดา  เปาอินทร์ เสาร์ 10.00 - 11.00 น. 
    อาทิตย์ 09.00 - 11.00 น.

โรคติดเชื้อ ( Infectiousdisease)

 
ภาวะวิกฤตในเด็ก ( Critical Care )
       
โรคหัวใจ ( Cardiology )
  นพ. เฉลิมเกียรติ ตันตระก เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
โรคเลือด ( Hematology )
 
พัฒนาการและพฤติกรรมในเด็ก ( Developmental )
  พญ. กุสุมาวดี คำเกลี้ยง อาทิตย์(กรุณานัดล่วงหน้า) 16.00 - 19.00 น.
ระบบประสาทเด็ก ( Neurology )
  พญ. อัจฉราพร เมฆศิขริน อังคาร 17.00 - 20.00 น.
  เสาร 09.00 - 14.00 น.
สูติ-นรีเวชกรรม ( Obstetrics & Gynaecology )
  นพ. อานนท์ เรืองอุตมานันท์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
    เสาร์ (เฉพาะนัด) 17.00 - 20.00 น.
  นพ. ศุภวิทย์ มุตตามระ พฤหัสบดี 17.00 - 20.00 น.
  พญ. จุฑาวดี วุฒิวงศ์ ศุกร์ 17.00 - 19.30 น.
    เสาร์ 09.30 - 12.00 น.
  พญ. สยมพร โกมลภิส เสาร์ 09.00 - 11.00 น.
  นพ. กุศทินญ์ บูรณะวิทย์ เสาร์ 13.00 - 16.00 น.
  นพ. เอกดนัย สถิตย์สัมพันธ์ จันทร์ 08.00 - 16.00 น.
  นพ. อดิศร สุริต อังคาร 08.00 - 16.00 น.
นพ. สักกพันธ์  เลาหสุรโยธิน อาทิตย์ เว้น อาทิตย์ 13.00 - 16.30 น.
มะเร็งนารีเวช
รังสีแพทย์ ( Radiology )
  นพ. สมโภชน์ จิตรเกษมสุข จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 16.00 น.
  พญ. สุจิมา ตั้งจินตนาการ จันทร์ 07.00- 15.00 น.
    อังคาร(สัปดาห์ที่ 2,4) 07.00 - 15.00 น.
    พุธ 07.00 - 15.00 น.
    พฤหัสบดี,ศุกร์ 08.00- 16.00 น.
  นพ. มนทิรา แก้วกังสตาล จันทร์,พฤหัสบดี 12.00- 20.00 น.
    อังคาร,พุธ,อาทิตย์ 09.00 - 17.00 น.
  พญ. ธัญวรรณ์ เชาวลิต อังคาร (สัปดาห์ที่ 1,3) 07.00 - 15.00 น.
  นพ. วิเชียร เผ่าสุขถาวร พฤหัสบดี,ศุกร์ 07.00- 15.00 น.
    เสาร์ 07.00 - 15.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1) 07.00 - 15.00 น.
  พญ. นทีญาณ์  คูหิรัญ อังคาร,พุธ,ศุกร์ 14.00- 20.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1,3) 08.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 5) 08.00 - 20.00 น.
  พญ. กรานต์ เจียรคุปต์ เสาร์ 16.00 - 20.00 น.
  พญ. อิรนลิน บุญศิริศักดิ์ เสาร์(สัปดาห์ที่ 4) 09.00 - 16.00 น.
  พญ. สุธีรา งามสัจจพร อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 4) 07.00- 15.00 น.
  พญ. กิตติกา เจียมจิต อาทิตย์ 07.00- 15.00 น.
  นพ. พงศธร ชูชื่น อาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 2) 17.00- 20.00 น.
  พญ. ป.นพรัตน์ เทศพิทักษ์ จันทร์ - อาทิตย์ (Telenet) 20.00- 24.00 น.
  พญ. มาศอุมา เตชเจริญพานิช จันทร์ - อาทิตย์ (Telenet) 24.00- 07.00 น.
จักษุแพทย์ ( Ophthalmology )
  พญ. ศศิมา ภู่ชอุ่ม จันทร์ - ศุกร์ 09.30 - 17.00 น.
  นพ. เทพชัย ธรรมิกสกุล พุ 17.30 - 20.00 น.
  นพ. วัลลภ เอี่ยมสมบุญ พฤหัสบดี 17.30 - 20.00 น.
  นพ. ธาดา ธันยปาลิต เสาร์, อาทิตย์ 09.30 - 12.00 น.
  พญ. กัญฐรัตน์ สุคนธมาน เสาร์ 13.30 - 16.00 น.
พญ. กัณฐรัตน์ สุคนธมาน อาทิตย์ที่ 2,4 13.00 - 16.00 น.
  พญ. เชษฐ์สุดา แย้มสิน เสาร์ 17.00 - 20.00 น.
ผิวหนัง( Skin )
  พญ. สุวิชชา ต.ศรีวงษ์ จันทร์ - พฤหัสบดี 10.00 - 18.00 น.
    ศุกร์,เสาร์,อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.
  นพ. สมศักดิ์ อาทิตย์ 13.00 - 20.00 น.
ENT
  พญ. วิไล โชติจิรพรรณ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 - 15.00 น.
    อาทิตย์ 13.00 - 16.00 น.
  นพ. ไพรัช มีลาภ จันทร์,อังคาร 17.30 - 19.30 น.
    เสาร์ 09.00 - 14.00 น.
    อาทิตย์ 13.00 - 19.00 น.
  นพ. ปริฉัตร  ต.ศรีวงษ์ อังคาร (บัตรทอง,ประกันสังคม) 09.00 - 17.00 น.
    พุธ 09.00 - 12.00 น.
    พุธ(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 - 17.00 น.
    พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
    พฤหัสบดี(บัตรทอง,ประกันสังคม) 13.00 - 17.00 น.
    ศุกร์ 09.00 - 19.00 น.
    อังคาร,พฤหัสบดี (บัตรทอง) 16.30 - 20.00 น.
  นพ. กษิธฏา โชคสวัสดิ์ พฤหัสบดี (บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
    อาทิตย์ (บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. กรีฑา ม่วงทอง อาทิตย์ 09.30 - 11.30 น.
จิตเวช ( Psychology )
  นพ. ฐิติกร สุวรรณแสง จันทร์(กรุณานัดล่วงหน้า) 17.00 - 20.00 น.
  พญ. หยก วิญญาณ อังคาร(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  พญ. ฐานิยา บรรจง พุธ(บัตรทอง,ประกันสังคม) 16.00 - 20.00 น.
  นพ. พลังสันติ์ จงรักษ์ พฤหัส(กรุณานัดล่วงหน้า) 16.30 - 19.00 น.
  นพ. ณัฐพล โชคไมตรี เสาร์(บัตรทอง,ประกันสังคม) 09.00 - 16.00 น.
นิติเวช
  นพ. พิชญ์กิตก์ เก้าเอี้ยน อาทิตย์ 14.00 - 15.00 น.
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  ญ. ศศินภิส แจ่มถาวร อังคาร,พฤหัสบดี 09.00 - 12.00 น.
  นพ. อัครพล คล้ายพุฒ เสาร์ 09.00 - 16.00 น.
  ญ. สิรินุช อุตรภิชาติ พุธ 16.00 - 19.00 น.
ทันตกรรม
  ญ. เกศวดี ทรัพย์แสนดี จันทร์,ศุกร์ 17.00 - 20.00 น.
  ทญ. พรทิพย์ ศริรัตนกุล เสาร์,อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น.
  ทญ. ปนิดา ภาวิไล อังคาร (เฉพาะสัปดาห์ที่ 2 ,4) 17.00 - 20.00 น.
  ทญ. สุนิศา ชีรานนท์ พุธ 16.00 - 20.00 น.
  ทญ. สมสวัสดิ์ ลือพัฒนสุข จันทร์ , ศุกร์ 10.00 -  17.00 น.
    พุธ 10.00 -  20.00 น.
  ทพ. พงศ์ธร จงธนากร อาทิตย์ 09.00 -  13.00 น.
  ทญ. ภัทราวดี ภัทรากร เสาร์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. อุมาพร วิมลกิตติพงศ์ พุธ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. จิรัฎฐ์ ศรีหัตถจาติ เสาร์,อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทพ. สุเมธ เจียมศรีมงคล อังคาร,เสาร์ 17.00 -  20.00 น.
  ทญ. จิตรลดา บำรุงกิจเจริญ พุธ 15.00 -  20.00 น.
  ทญ. ฉัตรชญาธ์ พึ่งผูก จันทร์ 09.00 -  15.00 น.
   ทพ. ถิรพัฒน์ เปรมศิรินิรันดร์ พฤหัสบดี 10.00 -  15.00 น.
    เสาร์ 13.00 -  20.00 น.
  ทพ. วีรพงศ์ ชาตะเมธีวงศ์ อังคาร 09.00 -  20.00 น.
   ทญ. บรรเจิดลักษ์ วัศิษฏ์สรอรรถ อังคาร 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. ชื่นชม ศิลารัตน์ จันทร์ - ศุกร์ 09.00 -  20.00 น.
     อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. วันทนีย์ อุ่นจันทร์ เสาร์ 09.00 -  16.00 น.
  ทพ. กิตติ วิศิษฏ์สรอรรถ จันทร์,พฤหัสบดี 09.00 -  17.00 น.
  ทญ. นฤมล ทวีเศษฐ์ เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
  ทญ. สิริภา กิจานุกูล เสาร์ 16.00 -  20.00 น.
  ทญ. ณวรรณวดี แก้วผลึก พุธ ที่  2 ,4 ของเดือน 15.00 -  20.00 น.
    อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
  ทญ. อัญญารัตน์ ศรีหานนท์ พุธ 15.00 -  16.20 น.
    เสาร์,อาทิตย์ 09.00 -  16.00 น.
ทญ. วรรณวิมล เกิดผล อังคาร  ที่ 2 , 4  ของเดือน 09.00 -  15.00 น.
ทญ. เมธิศา จิตร์ไทย าทิตย์ 16.00 -  20.00 น.
วิสัญญีแพทย์
  . วาวเดือน หิรัญเรืองโชค จันทร์ - ศุกร์ 06.00 -  18.00 น.
นพ. วชิรพล เข็มหอม จันทร์ - ศุกร์ 07.00 -  19.00 น.
นพ. สัจจพร อินทร์นิพัฒน์ จันทร์ - ศุกร์ 07.00 -  19.00 น.
. ภูริภัทร ภูริพันธุ์ภิณโญ ศุกร์ 19.00 -  24.00 น.
เสาร์ 00.01 -  24.00 น.
อาทิตย์ 00.01 -  07.00 น.
 
 
ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
 เคาน์เตอร์พยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8122,8113
 เคาน์เตอร์ทันตกรรม  โทร. 0-2574 -5000 - 9 ต่อ 8234,8235

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

34/40 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2574-5000-9 Fax : 0-25738-686, 0-25744-856 E-Mail : info@mongkutwattana.co.th